Wednesday, November 11, 2009

ကိုးကြယ္ၿခင္းႏွင့္ ဘာသာတရား (၂) by ေမစိုး
ကိုးကြယ္ရာဘာသာၾကီးေလးခုၿဖစ္ေသာ
(၁)ဟိႏၵဴဘာသာ (၂)ဗုဒၶဘာသာ (၃)ခရစ္ယန္ဘာသာ(၄)အစၥလမ္ဘာသာ တို့အနက္ ဘာသာတရား အားလံုးလိုလို သည္ အေရွ့တိုင္းမွာပဲ ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အေနာက္တိုင္းတြင္ ဘယ္သာသာ မွစတင္မေမြး ဖြားခဲ့ပါဘူး။
၁။ Hinduism actually has no single founder.
ဟိႏၵဴဘာသာ ကုိ-တည္ေထာင္သူႏွင္ တည္ေထာင္သည့္ သကၠရာဇ္ေဖြရွာလို့မရႏိုင္ခဲ့ပါ။ အလြန္ေစာ လြန္း ေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။ထို၀ါဒကို တည္ေထာင္တဲ့ တည္ေထာင္သူရယ္လို့ သီးသန့္မရွိၿခင္းေၾကာင့္ သကၠရာဇ္ မေဖာ္ ထုတ္ ႏိုင္ၿခင္း ၿဖစ္ပါ သည္္။ တည္ေထာင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ရွိရင္ တည္ေထာင္ သူရဲ့ သကၠ ရာဇ္ကုိ ၾကိုးစား ရွာလို့ သိႏိုင္ပါတယ္။ထို့ေၾကာင့္ဗုဒၶ၀ါဒသည္ဟိႏၵဴ၀ါဒ၏ေနာက္ဘယ္ေလာက္ၾကာတယ္ဆိုတာေၿပာလိုမၿဖစ္ေတာ့ပါဘူး၊ဟိႏၵဴ၀ါဒရဲ့သကၠရာဇ္မရွိၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ပါတယ္။
၂။ The founder of Buddhism Siddhartha Gautama was born in Lumbini.
ဗုဒၶဘာသာ-တည္ေထာင္သူမွာ သိဒၶတၳ၊ေဂါတမ ၿဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ေရွ့ (Before Christ, BC -၆၂၃ခုႏွစ္) ေစာ၍ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ၿမတ္ဗုဒၶကုိ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ခုႏွစ္ ကဆုန္လၿပည့္ေန့ ေသာၾကာေန့တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံလုမၺိနီ၌ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။
၃။ The founder of Christianity Jesus Christ, was born in Jerusalem.
ခရစ္ဘာသာ-တည္ေထာင္သူမွာ ဂ်ီးဆက္ခရိုက္ ၿဖစ္ၿပီး- ၿမတ္ဗုဒၶ၏ေနာက္ ၆၂၃ခုနွစ္ေနာက္က် ေပၚေပါက္ၿပီး၊ေယရူခရစ္ကုိေဂ်ရူစလင္မွာေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။
၄။ The founder of Islamism, Muhammad was born in Mecca, Saudi Arabia.
အစၥလာမ္ဘာသာ-တည္ေထာင္သူမွာမိုဟာမက္ ၿဖစ္ၿပီး ဗုဒၶ၏ေနာက္ ၁၁၉၄ခုနွစ္ေနာက္က်ေပၚေပါက္၊ ခဲ့ပါသည္။ခရစ္ေတာ္ကြယ္ၿပီးေနာက္ ေအဒီ ၅၇၁တြင္မိုဟာမက္ကုိမက္ကာမာေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။
ၿမတ္ဗုဒၶမပြင့္ေတာ္မူေသးမွီကမာၻဦးအစကလူတို့သည္ေဘးအႏၱာရယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို့ၿဖင့္ေၿခာက္လွန့္ခံရေသာေၾကာင့္္ ကုိးကြယ္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိရွာေဖြခဲ့ ၾကပါသည္။ကုိးကြယ္ၾကရာတြင္ တစ္ခ်ိဳ့က ေတာ၊ ေတာင္၊ ေရ၊ေၿမ၊ေန၊လ၊နကၡတ္၊တာရာ၊ သစ္ပင္၊ဥယ်ာဥ္ ၊ေစတီ စသည္တို့ကုိုိကိုးကြယ္ခဲ့ၾကပါသည္။
(ေစတီ ဆိုသည္မွာ ဗုဒၶမပြင့္မွီက အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေ၀သာလီၿပည္တြင္ နတ္ဘီလူးမ်ား ၏ နတ္ကြန္းမ်ား ေစတီ လို့ေခၚေ၀ါသမုတ္ၾကပါသည္။) အမွန္စစ္စစ္ ေစတီဆိုသည္မွာၿမတ္ဗုဒၶေပၚမွသာ ေပၚရတာမ်ိဳးၿဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶမေပၚခင္ေစတီမရွိႏိုင္ ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားသိထားတဲ့ ဓာတုေစတီ၊ ဓမၼေစတီ၊ ပရိေဘာဂေစတီ၊ ဥဒၵိႆေစတီ၊ ဆိုသည္မွာ ၿမတ္ဗုဒၶ ေပၚေသာ အခါမွ ေပၚၾကရမည္ၿဖစ္ပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ဓာတုေစတီဆိုသည္မွာၿမတ္ဗုဒၶ၏ရုပ္ပိုင္းကၿဖစ္ေသာ ဓတ္ေတာ္၊အေသြးအသား၊ဆံေတာ္၊ေမြးညွင္းေတာ္ စသည္တို့ၿဖစ္ပါသည္။ဓမၼေစတီ ဆိုသည္မွာ ၿမတ္ဗုဒၶ၏ ဥဏ္ေတာ္ကၿဖစ္ေသာ ဓမၼခႏၶာပိဋိကတ္ သံုးပံုတရားေတာ္စသည္တို့ၿဖစ္ပါသည္။ ပရိေဘာဂေစတီ ဆိုသည္မွာ ၿမတ္ဗုဒၶ၏ အသံုးအေဆာင္ သပိတ္၊သကၤန္း၊ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၊ေဗာဓိပင္စသည္တို့ၿဖစ္ၾကပါသည္။
ဥဒိႆေစတီဆိုသည္မွာၿမတ္ဗုဒၶ၏ကိုယ္စား ၊ ဗုဒၶကုိရည္ညြန္းၿပီး ပံုတူထုထားတဲ့ရုပ္တုေတာ္ ၊ ဆင္းတု ေတာ္စသည္တို့ၿဖစ္ပါသည္။ဘုရား ပရိနိဗၺန္မစံေသးပဲနဲ့ဓာတုေစတီမရွိႏိုင္ပါ။ ၿမတ္ဗုဒၶတရားတလံုးမွ မေဟာေသးပဲနဲ့ဓမၼေစတီမရွိႏိုင္ပါဘူး၊
ဗုဒၶရဲ့ေဗာဓိပင္မေပါက္ေသးသမွ်ကာလပတ္လံုးပရိေဘာဂေစတီမရွိႏိုင္ပါဘူး။ရုပ္တုဆင္း တု မေပၚေသးသမ်ွ ဥဒိႆေစတီမေပၚေပါက္ႏိုင္ပါဘူး။
အိႏၵယႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ေစတီမ်ားကုိၿမတ္ဗုဒၶပြင့္ၿပီးေသာအခါတြင္ၿမတ္ဗုဒၶ၏ေစတီ (၄) ဆူန့ဲခြဲၿခား၍ ၿမတ္စြာ ဘုရားကအထက္ပါအတိုင္းခြဲၿခားသိေစရန္ေဟာ ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။အိႏိၵယၿပည္ၾကီး၏သမိုင္းကိုေလ့ လာၾကည့္ပါကအိႏၵဳၿမစ္၀ွမ္းကေနအိႏိၵယယဥ္ေက်းမူ့စတင္တယ္ဆိုတာေတြ့ရပါသည္။အိႏၵဴၿမစ္၀ွမ္းကအာရိယန္လူမ်ိဳးေတြရဲ့အေၾကာင္းကုိသမိုင္းမွာရွာလ်ွင္ေတြ့ႏုိင္ပါတယ္။ အရိယန္ကေနအရိယာ၊ အာရိယန္ဆိုတဲ့ပုဒ္ကုိ ၿမန္မာသံပီပီသသ ပါဠိလို အသံထြက္လ်င္္ အရိယာ ဆိုတဲ့ပုဒ္က အရိယန္ၿဖစ္ပါတယ္ ။ အဲဒီ အရိယန္ကေနေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာလာေသာအခါ တၿဖည္းၿဖည္းေၿပာင္းလဲလာၿပီးေနာက္ (Asian) ၿဖစ္သြားပံုရပါတယ္လို့ေတြးႏိုင္ပါတယ္။အာရွ(Asian ) တိုက္ၾကီး တစ္ခုလံုးရဲ့အဆက္အႏြယ္ ေတြ ဟာ အရိယန္လူမ်ိဳးေတြရဲ့ အဆက္အႏြယ္ ၿဖစ္ႏိုင္တယ္လို့ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။အရိယာဆိုတဲ့စကားလံုးသည္ လူၿမတ္လို့အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ၿမတ္ေသာလူမ်ိဳးတို့၏ အဆက္အႏြယ္ဟာအာရွ(Asian)တိုက္သားေတြပဲလို့ဒီလိုေတြးေခၚယူဆလို့ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအယူအဆကုိမၾကိုက္လို့ၿငင္္းမယ္ ဆိုလည္း ၿငင္းခြင့္ရွိပါတယ္။ပယ္မယ္္ဆိုလည္းပယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။
အိႏိၵယၿပည္ရဲ့အေနာက္ေၿမာက္မွာသိႏၵဳၿမစ္သို့မဟုတ္ အိႏၵဳၿမစ္ကုိ ဗဟိုထားၿပီးၿမစ္ၾကီး ငါးဆင္းနဲ့ အလြန္ စိမ္းလမ္းလွပဆိုေၿပေနေသာအရပ္ကုိ (Punjab) ပန္က် လို့ေခၚပါတယ္။ (Punjab means “land of five rivers".)အဲဒါကုိကုလားေတြဖတ္ေတာ့ပန္ခ်ပလို့ေၿပာၾကၿပီး (Punjabi)လူမ်ိဳးစုေတြ၏ ယဥ္ေက်းမူ့ ထြန္းကာရာအရပ္ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္မာေတြရဲ့စကားသံက်ေတာ့့ပန္ခ်ာပီဆိုၿပီးၿဖစ္လာပါတယ္။အဲဒီအရပ္မွာ ရွိတဲ့ အိႏၵဴၿမစ္၀ွမ္းကလူေတြ ေတြးေတြးၿပီးေတာ့ေပၚလာတဲ့ဘာသာဟာအိႏၵဴဘာသာလို့ေခၚရင္းနဲ့လိူက္လူက္လွဲလွဲခ်က္ကေနထုတ္ယူလိုက္တဲ့အသံက ေနဟိႏၵဴလို့ၿဖစ္ေပၚလာပံုရပါတယ္။အဲဒီအိႏၵဴၿမစ္၀ွမ္းမွာေကာ္ေကးရွပ္ေတာင္တန္း ၾကီးတစ္၀ိုက္ကအာရိယန္လူမ်ိဳးေတြဆင္းလာၿပီးအေၿခခ်ၿပီးေတာ့ေတြးေတာခဲ့ၾကပါတယ္။ၿမစ္၀က်ြန္းေပၚေဒသဆိုေတာ့အလြန္လွပစိမ္းဆိုေနၿပီးေၿမကလည္းေကာင္းတယ္။ ေရလ်ွံတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေၿမလည္း ေကာင္းတယ္။ စိုက္လို့ပ်ိဳးလုိ့ေကာင္းတဲ့အတြက္သီးနွံေတြလည္းၿဖစ္ထြန္းတဲ့အရပ္ ၿဖစ္ပါတယ္။
ဒီေလာက္လွပတဲ့ကမာၻေၿမကုိဘယ္သူဖန္ဆင္းသလဲလို့လူေတြေတြးၾကတယ္။အဲဒီအေတြးထဲမွာဖန္ဆင္းရွင္ကုိေဖာ္ထုတ္ရင္းနဲ့ ကမာၻဦးအစအၿမတ္ဆံုးၿဖစ္တဲ့နတ္မင္း ၾကီးသံုး ေယာက္ၿဖစ္တဲ့ Brahma, Vishnu and Shiva ဟာ သူတို့ရဲ့ ရတနာသံုးပါးလို့ ေခၚၾကပါတယ္။ ၿမန္မာလိုကေတာ့ ၿဗဟၼာ ၊ ဗိႆနိုး၊ သွ်ီ၀ ဆိုၿပီးအသံထြက္ပါတယ္။သူတို့ကိုဘာေၾကာင့္ ရတနာသံုးပါးလို့ေခၚ လဲဆိုလ်ွင္ၿဗဟၼာ ကုိ ဖန္ဆင္းသူ(creator)ကမာၻေလာကၾကီးကိုအစိုး၇သူ၊ၿပဳလုပ္သူ၊လို့ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ထိုယံုၾကည္ၿခင္းမ်ိဳး ကုိ Believe in God or Supernatural Rolling power ( Religion) လို့ေခၚပါတယ္္။
ကမာၻၾကီးရဲ့အစ ၿဗဟၼာ ကဆိုတဲ့ ၿဗဟၼဏ၀ါဒ သည္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးတို့၏၀ါဒ ၿဖစ္ၿပီးေတာ့ Brahma is a creator ဆိုၿပီးေပၚလာပါတယ္။
ေနာက္ဒီေလာက္လွပတဲ့ကမာၻကုိဘယ္သူထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကမလဲ လို့ေတြးရင္းနဲ့ ဗိႆနိုး၊ ကုိသြားေတြ့ တယ္။ Vishnu is a Maintainer ဆိုၿပီးေပၚလာၿပန္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ေရလ်ွံလို့ပ်က္ကုန္ၿပီ။တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့မီးေလာင္လို့ပ်က္ကုန္ၿပီ၊ မုန္တိိုင္းတိုက္လို့ပ်က္ကုန္ၿပီဆုိေတာ့ကမာၻေၿမၾကီးကုိဘယ္သူဖ်က္စီးတာလဲဆိုတာကုိရွာေဖြၾကၿပန္ေတာ့ သွ်ီ၀ ကုိသြားေတြ့တယ္။ Shiva is a Destroyer ဆိုၿပီးေပၚလာၿပန္ပါတယ္။
ကမာၻကုိဖန္ဆင္းတာ ၿဗဟၼာ၊ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တာ က ဗိႆနိုး၊ဖ်က္စီးတာက သွ်ီ၀ဆိုၿပီး
ၾတိမုနိအာဒိေဒ၀တၱာ ဆိုၿပီးကုိးကြယ္လာၾကပါတယ္။
ၿမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္မွာေတာ့လူသားေတြရဲ့ဘ၀ကုိဖန္တီးတာက (create) လုပ္တာက၊ အ၀ိဇၨာ၊တဏွာ၊ ကံ။လူ့ဘ၀ကုိ(Maintain)လုပ္တာကကံ၊စိတ္၊ဥတု၊အဟာရ၊လူ့ဘ၀ဖ်က္စီးတာ(destroyer)ကေလာဘ၊ေဒါသ နဲ့ေမာ ဟ၊ဓမၼသက္သက္ပါ။အဲဒါကေတာ့(Buddhism)ဗုဒၶရဲ့ဓမၼပါ။
အိႏၵဳၿမစ္၀ွမ္းကလူေတြရဲ့အေတြးကေတာ့လူ့အၿပင္ဘက္ေရာက္သြားပါတယ္။အဲဒီၿဗဟၼာ ၊ ဗိႆနိုး၊ သွ်ီ၀ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့တန္ခိုးရွင္ သံုးေယာက္ကုိအတိုခ်ဳံးၿပီးေတာ့ရွိခိုးဘို့ အသံုးၿပဳဘုိ့လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကဗုဒၶံ၊ဓမၼံ၊သံဃံ ကုိ ဗုဓံသ ဆိုတာမ်ိဳး ၊ ဟိႏၵဴေတြကလည္းအတိုခ်ံဳးသတ္မွတ္လိုက္ ေသာအခါ-
ၿဗဟၼာဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့ကုိယ္စားေနရာကုိ”အ“အကၡရာနဲ့သတ္မွတ္တယ္။ဗိႆနိုးေစာင့္ေရွာင့္ထိန္းသိမ္းတဲ့ေနရာကုိ “ဥ“အကၡရာနဲ့သတ္မွတ္တယ္။သွ်ီ၀ ဖ်က္စီးတဲ့ေနရာမွာေတာ့ “ မ “အကၡရာနဲ့သတ္မွတ္တယ္။
အဲဒီ အဥမသံုးခုေပါင္းရင္ “ ဥံဳမ္ “ဆိုၿပီးၿဖစ္လာပါတယ္။
ဥဳံသည္ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္တုိ႕ယုံၾကည္အားထားသည့္ျဗဟၼာႀကီးႏွင့္၊ဗိႆနိဳး၊ သွ်ီ၀ တုိ႕ကုိကုိယ္စား ျပဳကာသုံးစြဲသည့္စကားလုံးျဖစ္သည္ ။ထုိဟိႏၵဴတုိ႕သုံးစြဲသည့္ ဥဳံဆုိသည္စကားလုံးမ်ဳိးကုိ ဥဳံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ စသည္ရြက္ဆုိျခင္းကုိမျပဳသင့္ပါ။စစ္မွန္ေသာဗုဒၶဘာသာသူေတာ္ေကာင္းတို့သည္ ၿမတ္ဗုဒၶရဲ့အဆံုးအမမ်ား ၊ဂါထာမ်ား ႏွင့္ ၿမတ္စြာဘုရား၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ၏ ေရွ့တြင္ ဥဳံ ကုိထည့္သြင္းမရြတ္ဆိုသင့္ပါ။ ၿမတ္စြာဘုရားလည္း ဥံဳ ကို အေရွ႕က ထားၿပီး ေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရား မရွိခဲ့ဘူးပါ။
ဥံဳ ကို ေရွ့ကခံ၍ ထည့္သြင္း ရြတ္ဆိုၿခင္းသည္ ဟိႏၵဴက နတ္ဘုရားေတြကို ပဏာမ ရွိခိုးေနတာနဲ႔ တူေနပါတယ္။
လူတိုင္းလူတိုင္း၊ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာတရားကုိေတာ့ ဘယ္ဘာသာကုိမဆို လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ႏိုင္ ပါတယ္။
သန့္ရွင္းေသာေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာကုိတည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္သန့္သန့္ရွင္းရွင္း ဗုဒၶဘာသာေလးေတာ့ ၿဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။

ထို့ေၾကာင့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္သူေတာ္စင္အေပါင္းတို့သန့္ရွင္းေသာေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသူေတာ္ေကာင္းမ်ားၿဖစ္ၾက
ပါေစရန္ရည္ရြယ္၍ပူေဇာ္အပ္ပါသည္။(ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဗုဒၶဘာသာအေၿခခံတရားေတာ္မ်ားမွ သန့္ရွင္း ေသာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားၿဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ထုတ္ႏုတ္ ပူေဇာ္ပါသည္။)
ေမစိုး

No comments:

Post a Comment